Dnes je 24.4. 2024. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Diskuze kategorie - Zákony a legislativaStřety zvěře s dopravními prostředky na komunikacích (1)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 23.11.2023 11:51

Žádost o sdělení stanoviska k problematice zraněné zvěře a kadáverů zvěře na komunikacích, vzniklých při střetech zvěře s dopravními prostředky


Vážená paní vedoucí,

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství obdržel Vaši žádost o stanovisko ve věci poraněné zvěře a kadáverů na pozemních komunikacích. Odpovědi na Vaše otázky uvádíme níže.

1.
V souladu s ustanovením § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), je obecně povinen překážku provozu na pozemních komunikacích (tedy včetně uhynulé zvěře) odstranit ten, kdo ji způsobil. V případě, že tak neučiní, nastupuje povinnost vlastníka pozemní komunikace, aby tak učinil na náklad toho, kdo překážku způsobil. V tomto ohledu dovozujeme odstranění kusu zvěře z jízdního pruhu a to tak, aby nepřekážel provozu na pozemní komunikaci, tj. z jízdní dráhy. Při střetu dopravního prostředku se zvěří současně vzniká riziko škody na zvěři, která podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), ať ulovená či uhynulá, náleží uživateli honitby. Obecně v případech, kdy dojde ke střetu se zvěří, lze doporučit přivolat na pomoc Policii České republiky, která má k dispozici kontakty na uživatele honiteb. Stejně tak policisté mohou ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České repu...

Stanovisko v oblasti veterinární péče a myslivosti (1)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 23.11.2023 11:36

K Vašemu dotazu ohledně toho kdo je povinen uhradit náklady na neškodné odstranění kadáveru sdělujeme následující. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, řeší problematiku chovu zvířat odlišně od veterinárního zákona a v jiných souvislostech. Podle tohoto zákona je právem myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků (§ 2 písm. h)). Zvěří je podle písm. b) téhož ustanovení obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech c) a d). Citovaná ustanovení jsou v určité kontradikci – pokud je živočich volně žijící, pak ho nelze chovat ve smyslu vlastnit a starat se o něj, jako např. o hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu. Pod pojmem „chov“ je podle našeho názoru v zákonu o myslivosti myšlen jakýsi „volný chov“, tedy nikoli vlastnictví a starost o konkrétní zvíře jako ve veterinárním zákonu, nýbrž soubor takových opatření, která směřují k obnovování zvěře (neurčitého souboru volně žijících zvířat v honitbě) jako přírodního bohatství na území státu. Zvěř, která je chápána napříč právními úpravami různě, je zpravidla označována jako res nullius, tedy věc nepatřící nikomu. Tento přístup je podmíněn skutečností, že zvěř se pohybuje volně bez ohledu na hranice pozemků a nelze ztotožnit vlastnické právo k pozemku, na němž se zvěř pohybuje, ...

Nakládání s nalezenou uhynulou zvěří (1)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 23.11.2023 11:32

Stanovisko - nakládání s nalezenou uhynulou zvěříVážení,

ve věci Vaší žádosti o sjednocení výkladového stanoviska Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy (dále též „SVS“) ohledně nakládání s kadávery zvěře ze dne 31. 1. 2018 bych Vás rád informoval, že i na základě Vašeho podnětu iniciovalo Ministerstvo zemědělství k tématu nakládání s nalezenou uhynulou zvěří jednání s představiteli SVS, v jehož rámci dospěly oba orgány ke společnému stanovisku, které bylo již ústně prezentováno v rámci porady pracovníků orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství konané ve dnech 7. - 8. března 2018 v budově Ministerstva zemědělství.

Podle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) náleží dle ustanovení § 2 písm. h) ve spojení s § 2 písm. i) tohoto zákona právo přivlastňovat si zvěř nalezenou na území honitby jejímu uživateli. Dle § 43 odst. 3 tohoto zákona pak náleží uživateli nejbližší honitby rovněž zvěř nalezená na nehonebních pozemcích. Dle společného stanoviska Ministerstva zemědělství a SVS je přitom uživatel honitby coby vlastník této zvěře také osobou povinnou k zajištění jejího odstranění.

Vzhledem k tomu, že dle informací dostupných ministerstvu nečiní v praxi problém postup v případě kadáverů zvěře nalezených na honebních pozemcích, ale předmětem nejasností či dokonce sporů mezi obcemi a uživateli h...

Vstup do lesa (2)

autor: Jaroslav Miňha | poslední příspěvek vložen: 13.11.2023 19:50

Ahoj, na základě čeho je možné zakázat vstup do lesa a navíc nedodržení zákazu pokutovat?

https://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/behem-uzavirky-lovci-skolili-osm-divocaku/?aktualitaId=79852&fbclid=IwAR3Tbs1RLKRZD57DhwhC0KNKEDDemeDDY8zPFe-gldGGVQS0blRCl44uYls

Olověné broky (2)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 21.06.2023 10:41

Přátelé myslivci, jak chápete tento dokument?
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0057

Nepůvodní druhy a lov (9)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 20.02.2022 18:23

Zdar chlapi, nemáte někdo přehled o aktuálním legislativním stavu v oblasti lovu zavlečených druhů? V prosinci loňského roku byla vydána vyhláška, kterou nemohu najít v jejím platném znění.
Jedná se mi o to, jestli jsou přesně specifikovány způsoby a doby lovu mývala severního a husice nislké ( i dalších jako nutrie, ondatra, norek americký) ?

Právní úprava obor v lese (1)

autor: Sára | poslední příspěvek vložen: 23.05.2021 17:49

Všechny tady zdravím.

Měla bych na vás nejspíš netradiční dotaz a velkou prosbu. Pomáhám sestřenici s prezentací o právní úpravě obor v lese a napadlo mě se zkusit zeptat. Máme zatím jako hlavní zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) - definice obory, výměra, uznání, náhrada škody způsobené zvěří, co unikla, lesní zákon (289/1995 Sb.) - zařazení do kategorie lesa zvláštního určení, výjimka ze zákazu oplocování a vyhlášku o době lovu (245/2002 Sb.) - celoroční lov zvěře. Pokud byste měli čas, určitě bychom ocenily jakýkoli odkaz na další relevantní aktuální právní úpravu či literaturu, která by nám pomohla. Nebo jakékoliv další zasvěcení do světa obor, jejich provozu, problémů, a kdo by měl zkušenosti se zřízením nové obory, tak by nám rozhodně nevadily informace, co vše je nutné zařídit a o co požádat ve spojení se stavebním zákonem.

Předem děkuji za jakékoli reakce.

Ministerstvo zemědělství chce, aby myslivci mohli celoročně lovit daňky a siku (24)

autor: martes | poslední příspěvek vložen: 16.08.2019 22:22

Co na to říkáte? My dančí máme i nějaké ty škody, ale mně osobně se to nelíbí.

http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/mze-chce-povolit-celorocni-lov-danci-a-srnci-zvere-pomuze-to-ochrane-sazenic-stromu

Sražené a uhynulé kusy zvěře při nehodách na silnicích (16)

autor: Oldřich Vopršal | poslední příspěvek vložen: 27.04.2019 19:43

Devět roků již dělám v našem spolku mysliveckého hospodáře a oslovil mě zajímavý dotaz na jednom mysliveckém webu od Fesoje, který se nás všech, co jezdíme k nehodám, kde došlo ke střetu vozidla se zvěří, týká. Škoda ho nepřenést i sem a podělit se o své názory. Jedná se o sražené uhynulé kusy zvěře na silnicích a toho, jak je to vlastně ošetřené legislativou. Je někde v legislativě vůbec nějaká povinnost uživatele honitby se postarat o tyto sražené kusy na těchto nehonebních pozemcích? A jak? Sami víte, kdo k nehodám jezdíte, jak to chodí. Platí také, že zvěř je majetkem státu a naším vlastnictvím se stává až po jejím ulovení. O jiném způsobu usmrcení zvěře, kde by se stala zvěř majetkem uživatele honitby, se nepíše. A tohle ulovení není. To že se to dělá tak, jak se to dělá, že je nějaká ustálená praxe, to všichni víme, ale to ještě neznamená, že se to dělá dobře a už vůbec, zda se to dělá dle zákona. Už jenom ta sražená zvěř vozidlem, která není ještě zhaslá, nás často, proti naší vůli, staví do nezákonné pozice, jak ji \"zákonným způsobem\" na nehonebním pozemku, kterým silnice je, usmrtit. Kdo zná zákon, ví, co říkám. Kadávery, tedy již uhynulé kusy, by měly být předány do kafilerky. Další problém. Ruku na srdce, kde to tak chodí? A kdo to platí? Letos u nás na poradě mysliveckých hospodářů padlo, že legislativa není tak jasně daná jak se z počátku některým naivním zdálo (koneckonců, kdy nakonec byla) aby uhynulé kusy platila vždy obec, v jejímž územním obvodu se uhynulé...

Tak nám Sbor zástupců přiklepl zvýšení členských příspěvků na 1000Kč/rok a prý už 80% pojištěnců MS pro pojištění akcí též neplatí (22)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 28.07.2018 13:32

Tak nevím, ale určitě to členské řady zvedat nebude.Přijde mi to jako záměr...

Volný pohyb psů v honitbě alias Zákon o myslivosti (5)

autor: jirka marek | poslední příspěvek vložen: 18.04.2018 20:35

Zdarec,nemáte někdo odkaz na nějaký článek,co se týká poučení chování psíčkařů v honitbě,jejich povinnosti dle zákona a možné následky (stráž,hospodář). Potřebuju to nějak rozumně napsat a nemám na to zrovna ty správné vlohy.Dík za odpovědi.Jirka

Vojenský materiál (1)

autor: Tubus | poslední příspěvek vložen: 06.11.2017 16:41

Jak se kolegové díváte na informace o tom, že by měl být například puškohled se zvětšením větším jak 9x označen za \"vojenský\" materiál a tím pádem označen zakázaným doplňkem zbraně? Od chvíle kdy jsem si to přečetl v časopise Myslivost mám po náladě....O uvedeném \"totálním\" zákazu olova už raději nemluvím vůbec. Je mi z toho všeho do pláče. Kam nás ti úředníci za pár let dovedou. Že jsem raději v mládí nezačal hrát kuželky...

Od 10.10. 1000 Kč od KVS za vzorek barvy divočáka (Aujeszkyho choroba) (20)

autor: Vít Pátek | poslední příspěvek vložen: 10.11.2017 12:16

Ne každý čte denně weby SVS či ČMMJ, tak abyste někdo zbytečně \"nezahodil\" tisícovku: http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Za-kazdy-kus-vysetreny-na-Aujeszkyho-chorobu-dosta.aspx

Zpětvzetí oznámení o ukončení členství ve spolku (6)

autor: Jarin Beskydak | poslední příspěvek vložen: 06.08.2017 13:41

Kolegové, potřeboval bych nutně poradit ve věci zpětvzetí oznámení o ukončení členství ve spolku.
Jeden výborný člen (asi přes 40 let lovecký lístek a asi tolik členem v MS - rovný chlap) v rámci znechucení s vývojem v MS, podal cca před 2 měsíci oznámení o ukončení členství v MS k datu 31.7. Na červnové schůzi to bylo výborem MS členům oznámeno (přečteno). 31.7. zaslal uvedený člen doporučený dopis s oznámením o zpětvzetí žádosti o ukončení členství. Mám za to, že pokud mu nebyl vrácen vstupní členský příspěvek, tímto zůstává členem MS. Kdo se orientujete v právu - je můj právní názor správný? Shodný případ nastal v jiném spolku, kde jsem rovněž členem a tam se takto postupovalo bez komplikací. V spolku ve kterém se to nyní řeší, výbor kličkuje, že je to potřeba projednat na přespříští schůzi. Příští je totiž v toto úterý a nechtějí připustit, aby tento člen mohl narušit plánované hlasování o důležitém bodu programu (každý hlas je důležitý). Nemáte zkušenost s podobným případem, případné odkazy na nějaký precedens, či právní rady velice vítány.
Našel jsem jenom něco od Čechury, ale je to ve vztahu, že členská schůze vzala na vědomí ...... a moc se s tímto neztotožňuji.
Jarin Beskydak

Střelecký řád (4)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 08.09.2016 07:05

Chlapi sháním Střelecký řád. Současný. Potřeboval bych dva , ještě pro jednoho kolegu. Sháníme to jako studijní materiál ke zkouškám na rozhodčí.
V nakladatelství Myslivosti jsem nepochodil.Prý se nechá stáhnout z internetu, ale to se mi nepodařilo. Budu shánět dál, ale kdyby jste ho někdo nepotřeboval (i zapůjčit), byl bych vděčný. Díky

Holt pro myslivce zákony neplatí (5)

autor: Stanislav Haas | poslední příspěvek vložen: 30.06.2016 23:39

Https://www.novinky.cz/krimi/407410-myslivci-nemusi-platit-plnou-skodu-zavinenou-divocaky.html
Jen ve zkratce. Soukromému zemědělci od roku 1993 prasata devastují louky. Po 23 letech ! se naštval, a začal škodu požadovat po MS. Soud vznik škody a její výši uznal, ale jako náhradu přiznal jen její 1/2, neb je prý MS nemajetné a celá úhrada by byla likvidační. Tak farmář bude nedobrovolně dotovat záliby jiných. Tak hospodařit jak většina MS by uměl asi každý. Mají pár členů, ti platí max. 500 ročně /výkupní ceny za zvěřinu jsou nízké, tak raději všechnu nacpou do mrazáku/, na práci se vždy nějací adepti najdou, když chtějí LL, ať se snaží. Nové členy skoro nepřijmou, jen např. synáčky, aby byla zaručena kontinuita. Pro peníze si přijmou pár hostů, od každého min. 30.000 se hodí, bude na nájem. K tomu naháňky, 2-3.000 za štont, v účetnictví se skoro nic neobjeví. A že zvěř dělá škody - vždyť není naše, těch cca 5 myslivců, co všechno táhnou a chodí pravidelně lovit černou, to nevytrhne. A v hospodě a u televize se prasátko neuloví, o to víc ostatní závidí a čekají na podíl. Ale co se divit, je to obraz naší společnosti. /pár dobrých myslivců co znám, se toto netýká, těm se omlouvám, ale jinak vše a ještě o hodně víc, jsem zažil/. S.H.

§ 31 odst. 4 ZoM (16)

autor: Fido z Řáholce | poslední příspěvek vložen: 06.02.2016 11:26

Přátelé, máte někdo zkušenosti s aplikací ustanovení § 31 odst. 4, ZoM, \"Změna honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků, o kterou požádá vlastník honebních pozemků, provede OSSM vždy k 31 prosinci roku následujícího, v němž vlastník o úpravu požádal\". Setkal jsem se zcela protikladnými názory a komentáři, kdy ano a kdy ne a za jakých podmínek může ke změně hranic honitby dojít. Předem děkuji za Vaše příspěvky.

Lov trofejové zvěře do dvou let věku. (22)

autor: červenka emil | poslední příspěvek vložen: 22.01.2016 12:23

Předem se omlouvám pokud již vlákno k tomuto tématu existuje.
Pro kolegu preparátora občas vyvařují trofeje,letošní dvě trofeje jelenů z honitby s jelení zvěři mě přivedly k zamýšlení nad významem této úpravy. Jeleni osmerák,tupé hroty horních výsad,slušných opěráků,druhý s korunou na levé straně také chovný,oba věk 2roky.Lovec platí roční nájem 50000 Kč tak si musí střelit,chovnost nezajímá.

Alkohol za volantem (20)

autor: Ellhenicky | poslední příspěvek vložen: 16.01.2016 21:27

Nevím jak to chodilo u Vás, ale od 1.1.2016 se zpřísňují postihy za případné zjištění požití alkoholu, i zbytkového, při řízeni motorového vozidla. Nedělalo se to všude, ale u takového přestupce se zjišťuje, zda je držitelem zbrojního průkazu a když jo, tak má smůlu a z důvodu nespolehlivosti o něj přichází.Na honě si to málokdo odvolí, ale v běžném životě se to může stát.

Odpovědnost při úrazu na honech (8)

autor: Michal Kulhánek | poslední příspěvek vložen: 07.11.2015 08:56

Zdravím ve spolek, chci se vás zeptat jak máte ošetřeno, když dojde k úrazu na honě. Myslím tím úraz honce, či loveckého psa. Nejde mi o střelné poranění, tam je to jasné. Myslím tím například pád, napadení zvěří. Vím, že to pojišťuje ČMMJ při určitém počtu členů pojištěných u nich. Mně by zajímalo, po kom může (a zda vůbec) poškozený vymáhat škodu. Například honec, který uklouzne na kořeni a zlomí si nohu. Nebo ztráta psa při kontaktu s černou.
V našem MS bylo řečeno, že se musíme všichni nechat pojistit u ČMMJ. No a já když něco musím ...
Díky za postřehy

[1] 2 3 4 5 z 5 stran.